INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW PRZEZ SPÓŁKĘ WODNO – ŚCIEKOWĄ ,,ZŁOTA STRUGA”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informuję, iż:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest SPÓŁKA WODNO – ŚCIEKOWA ,,ZŁOTA STRUGA”, 68-200 Żary, ul. Żurawia 19; adres e-mail:zlotastruga@zlotastruga.com.pl(zwana dalej,,Spółką’’).

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

  1. zawarcia i wykonania umowy – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  4. realizacji sprawy, z którą się Państwo do nas zwróciliście – art. 6 ust. 1 lit. a,
  5. archiwalnych – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:

- dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Spółki (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych),
- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Spółka nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

6. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, prawo sprostowania danych nieprawidłowych i uzupełniania danych niekompletnych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu przetwarzania, w szczególności do zawarcia i realizacji umowy.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będą Państwo podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.